Utbyggerne på Øya får ros for god avfallshåndtering. Innen kildesortering og gjenvinning ligger sykehusprosjektet langt foran det som er vanlig i byggebransjen.

Etter et drøyt ett års bygging av tre store sentra, viser tall fra Interconsult-Norsas at bare rundt ti prosent av bygningsavfallet havner på søppelfyllinga til såkalt deponi. Alt annet avfall gjenvinnes i en eller annen form. I råbyggfasen gjelder dette særlig metall og tre, samt en del plast og papp.
I bygningsindustrien ellers går i gjennomsnitt ca. 45 prosent av avfallet til gjenvinning. Det øvrige blir kastet i lovlige eller ulovlige former. Bransjen har som ambisjon å få kontroll over alt avfall. Målet er at innen utgangen av 2005 skal minst 70 prosent av alt bygningsavfall gjenvinnes. 30 prosent må forsvarlig deponeres.

  • Sammenliknet med disse tallene, går avfallsarbeidet på Øya svært bra. Og det som gjøres her blir lagt merke til i byggebransjen, sier miljørådgiver Øivind Spjøtvold i Interconsult- Norsas. Spjøtvold har fulgt sykehusprosjektet i mange år og mener Helsebygg og entreprenørene nå høster fruktene av systematisk og målrettet miljøarbeid.
  • Men dette positive resultatet må ikke føre til at det slakkes av på kravene. I Helsebyggs miljøplaner er avfallshåndtering et satsingsområdet. Det er heller ingen tvil om at arbeidet på dette feltet er fornuftig, både miljømessig og bedriftsøkonomisk, sier Spjøtvold.

Hver eneste gulvkvadratmeter som bygges i det nye sykehuset fører til at det oppstår ca tretti kilo avfall. Aktiv kildesortering gir mulighet for en besparelse på 1,3 millioner kroner i første byggefase, ifølge utregninger fra Interconsult-Norsas.
Avfall er altså langt mer enn ”søppel”. God avfallshåndtering lønner seg også fordi det blir stadig dyrere å bruke søppelfyllinga på den gamle måten (over 1200 kroner pr. tonn).

På alle byggeplassene på Øya står det derfor fire store containere som samler følgende avfallstyper: metall, tre, blandet avfall og miljøskadelig avfall. Dette blir så tatt hånd om avfallsfirmaer som sørger for gjenvinning, eventuelt ombruk eller forsvarlig deponi.

Enkelte entreprenører innvender at avfallsarbeidet tar både plass og tid, og begge deler kan være rett i snever forstand. Men her handler det om rutiner og ikke minst holdninger, sier miljørådgiver Øivind Spjøtvold. Spjøtvold understreker også at selv om man hittil har oppnådd gode resultater, så er det fortsatt gode muligheter til å bli enda bedre innen sortering og gjenvinning av bygningsavfall.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *